#

ARBEID INFORMASIE

Landbousektor Voorsorgfonds

Ons spesialiseer in risiko- en voorsorgfondsprodukte in die nismark van die landbou. Ons weet dat elke plaas of landboustruktuur anders is. Dit is waarom ons 'n unieke en veelsydige produk bied wat noodsaaklik is vir ons mark. Ons produk is uiters aanpasbaar en kan in 'n verskeidenheid van behoeftes voorsien terwyl dit eenvoudig genoeg is om administrasie te vergemaklik en koste te beperk. Ons word ondersteun en bestuur deur 'n raad van trustees wat van Agri SA, TLU SA en die LWO afkomstig is, saam met professionele onafhanklike trustees.

Gaan kyk gerus op hul webtuiste vir meer inligting by http://www.aspf.co.za/aspf/index-af.html

Voorsorgfonds

image

Minimum Loon

Die Wet is van toepassing op alle werknemers en werkgewers, behalwe lede van die Nasionale Weermag, die Nasionale Intelligensie-agentskap, die Suid-Afrikaanse Geheimediens en onbesoldigde vrywillige werkers wat werk vir 'n organisasie wat 'n liefdadigheidsdoel dien. Die basiese diensvoorwaardes wat in die Wet vervat word, maak deel uit van die dienskontrak van werknemers wat deur die Wet gedek word. Sommige van die basiese diensvoorwaardes, maar nie almal nie, kan in ooreenstemming met die bepalings van die Wet deur individuele of kollektiewe ooreenkomste gewysig word
Betreding van eiendom
Regte om eiendom te beskerm
Strafregtelike aangeleenthede
Minimum Loon
image

Ongevalle Opgawe

Die berekening van 'n werker se vergoeding vir 'n tydperk wat hy weens 'n besering van diens van die werk afwesig was, word gedoen in ooreenstemming met die bepalings van die Wet.
Betaling ten opsigte van Besering aan Diens is van toepassing waar ‘n werker ongeskik is vir werk vir ‘n tydperk langer as drie (3) dae en minder as twaalf (12) maande. Elke individuele geval kan na 12 maande hersien word en uitgebrei word vir ‘n verdere twaalf (12) maande, waarna die werker permanent ongeskik verklaar kan word vir werk.
W.AS.8 Vorm
Besering aan diens
Vergoeding vir besering aan diens
image

Verblyfreg

Om voorsiening te maak vir maatreëls; om langtermynsekerheid van verblyfreg op grond met Staatshulp te fasiliteer; om die voorwaardes van verblyf op sekere grond te reël; om die voorwaardes waarop en omtandighede waaronder persone se reg om op grond te woon, beëindig kan word, te reël; en om die voorwaardes waarop en die omstandighede waaronder persone wie se verblyf beëindig is, vanaf grond uitgesit kan word, te reël; en om voorsiening te maak vir aangeleenthede wat daarmee in verband staan.
Uitbreiding van Sekerheid van Verblyf reg
Addendum vir verblyf vir plaaswerkers
image

Salarisstrokie Voorbeelde

Sien 'n voorbeeld van 'n salarisstrokie en plaaswerkers aftrekkings.
Voorbeeld
Plaaswerkers Aftrekkings
image

Kontrakte Voorbeelde

Sien voorbeelde van verskillende kontrakte.
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Voorbeeld 4
image

Aftree

Sien voorbeeld van aftree ooreenkoms.
Laai voorbeeld hier af
image

Konsultasie

Sien voorbeelde oor verskillende konsultasies.
Besering / Siekte toestand
Onverenigbaarheid
Swak werkprestasie
image

Griewe

Sien griewe vorm.
Laai voorbeeld hier af
image

Esta

Sien ESTA Regulasies.
ESTA Regulasies
image

Departement van Arbeid

Inspekteurs van die departement van arbeid sal besoeke afle om werksplekke te ondersoek om seker te maak oor die vlak van samewerking te bepaal volgens die onderstaande lys.
Inspeksie vorm
Inspeksie riglyne
image

SEB

Agri SEB is tans nog geen realiteit in landbou nie, alhoewel dit hoog op die sakelys staan van die regering vir implementering so gou moontlik. Tans word nog onderhandel oor ‘n Agri SEB Handves. ‘n Voorlopige handves is reeds deur die meeste rolspelers onderteken, maar TLU SA het geweier om dit te onderteken. Hierdie dokument is hoogstens ‘n Akte van Voorneme, en het gevolglik geen bindingskrag nie.
SEB Riglyne