#

OMGEWINGBESTUUR

image

Waterbesoedeling

In terme van die Grondwet van Suid-Afrika het elke persoon die reg op water. Dit impliseer die reg op toegang tot bruikbare water, m.a.w. skoon water. Besoedeling is van die grootste gevare wat Suid-Afrika se watervoorraad bedreig, en menslike moedswilligheid en/of nalatigheid speel hierin ‘n kardinale rol. In terme van die Waterwet is die bevuiling van water ‘n oortreding en swaar strafbaar. Die Waterwet plaas ook ‘n plig op persone wat toelaat dat water besoedel word, hetsy aktief of passief, netso strafbaar is en dus strafregtelik vervolg kan word.
Riglyn vir waterbesoedeling
image

Mineraalregte

Hantering van mynbouverwante aktiwiteite op privaateiendom
Riglyn i.v.m mineraalregte
image

Hulpbrondbewaring

Moedig boer aan om hul boerdery aktiwiteite volgens ‘n hulpbron- bewaringskode te bedryf en skakel met betrokke Departemente oor beskerming van hulpbronne;
• Verskaf riglyne oor die stigting van Brandbestrydingsverenigings;
• Verkry eerstehandse inligting en ondersteuning vanaf die Departement Omgewingsake rakende voorkoming/behandeling van besoedeling;
• Deurlopende skakeling en opdatering van inligting met betrekking tot die bestryding van indringerplante vanaf die LNR